مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی شباهنگ در تاریخ 96/10/26 روز پنجشنبه راس ساعت 9 صبح در محل تالار شباهنگ برگزار میشود.