رزومه معاون بازرگانی

 

جناب آقای مهدی منصوری فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی از سال 1388 وارد این مجموعه شده و در قسمت بازرگانی شرکت فعالیت نموده است. از سال 1392 بعنوان معاون بازرگانی انتخاب و به ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر پرداختند.