مرکز آموزش شرکت تعاونی شباهنگ شهریار دوره های ضمن خدمت ویژه کارکنان خود را به شرح زیر اجرا کرده و پس از برگزاری آزمون گواهینامه معتبر صادره از جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی به آنها اعطاء نموده است:

 

  •  آشنایی با قوانین مالیاتی 17 نفر
  • تکریم ارباب رجوع 55 نفر
  •  تشریفات و میزبانی 36 نفر
  •  آئین مکاتبات اداری، آئین نگارش و ویرایش 36 نفر