ششمین جلسه شورای معاونین


دستور جلسه:
1.  ارائه برنامه کلی معاونت کشاورزی، آموزش و پژوهش  در سال 95
2.  بررسی گزارش عملکرد سال 95 معاونت ورزش و خدمات تفریحی
3.  بررسی کامل مسئله حراست شرکت و بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادات واصله
4.  نصب تجهیزات تفریحی پارک آبی