بازدید مدیرعامل شرکت شباهنگ از اجرای پروژه ی آبیاری قطره ای در باغ نمونه شباهنگ