سخنرانی آقای مهندس عسکری معاون کشاورزی، آموزش و پژوهش شرکت تعاونی شباهنگ شهریار در پژوهشکده علوم طبیعی دانشگاه شهید بهشتی با حضور رئیس، معاونین و دانشجویان دکترای آن پژوهشکده.