جناب آقای دکتر حسین حیدری متخصص باغبانی از کالیفرنیای آمریکا، مشاور وزیر سابق کشاورزی و استاد دانشگاه تهران، به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون گسترش علمی و عملی کشاورزی شهرستان شهریار و همکاری با بخش کشاورزی تعاونی شباهنگ شهریار، در جلسه ای با مدیرعامل و معاون کشاورزی، آموزش و پژوهش شرکت شباهنگ حضور بهم رسانیدند.

 

 

بازدید جناب دکتر حسین حیدری استاد دانشگاه در کالیفرنیا از مجتمع کشاورزی نو آوران حیات پاک