روز یکشنبه 95/11/24 جناب آقای مهندس شاکری مدیر محترم جهاد کشاورزی شهریار از بخش کشاورزی شرکت شباهنگ و مجموعه شرکت نوآوران حیات پاک به منظور توسعه بخش کشاورزی و افزایش همکاری های متقابل بازدید نمودند.